Үйлчилгээний ерөнхий журам

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ НЬ ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ ХОЛБООТОЙ ХАРИЛЦААГ ЗОХИЦУУЛНА. ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ТАНИЛЦАЖ, ЗӨВШӨӨРСНӨӨР ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ ХОЛБООТОЙ ХАРИЛЦААНД ОРОЛЦОХ ЭРХ, ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГЫГ ХҮЛЭЭХЭЭР ТАЛУУД ТОХИРОЛЦСОНД ТООЦОГДОНО.

1.ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖУРМЫН ЗҮЙЛ

1.1 Оффис дээр ирж үйлчлүүлж буй тохиолдолд цаасан хэлбэрээр үйлчилгээний гэрээ байгуулж түүнд энэхүү журмыг хэрэглэгч (Хэрэглэгч) заавал хүлээн зөвшөөрсөн байхаар тусгасан болно.

1.2 Хэрвээ  ГРИЙН СОФТ ХХК-ын вэбсайт болох www.greensoft.mn хандан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний худалдан авалт хийж байгаа нөхцөлд энэ журмын 9.2-т заасны дагуу хүчин төгөлдөр гэрээ гэж тооцно.

Грийн софт ХХК -н бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд дараах бүтээгдэхүүнүүд багтана:

 • Вэб платформын үйлчилгээ / эхний хөгжүүлэлт хийх
 • Вэб сайтаа өөрөө хийх үйлчилгээ
 • Чатбот хийх үйлчилгээ
 • Онлайн нэхэмжлэх
 • Онлайн гэрээ
 • Бүх төрлийн домэйн нэр бүртгэлийн үйлчилгээ
 • Вэб байршуулах үйлчилгээ / linux, WP host /
 • Бизнес имэйлийн үйлчилгээ / zoho, yandex /

1.3 Энэхүү гэрээнд “хэрэглэгчийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ” гэдэгт энэ гэрээний 1.2-д заагдсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээнээс хэрэглэгчийн сонгож төлбөрөө төлж баталгаажуулсан, гэрээний хүчинтэй хугацаанд идэвхтэй ашиглагдаж буй нэг буюу хэд хэдэн үйлчилгээ(нүүд)-г нэгтгэн хамруулан ойлгоно.

1.4 Энэхүү гэрээгээр Грийн софт ХХК болон хэрэглэгч сонгосон 1.2-д дурьдсан үйлчилгээний (дангаар буюу хэд хэдэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээнүүдийг нэгтгэн ойлгоно) талуудын эрх үүрэг, үйлчилгээний нөхцөл, хугацаа, харилцааг зохицуулахад оршино.

2.ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

2.1 Грийн софт ХХК нь доорх эрх, үүргийг хүлээнэ. Үүнд:

2.1.1 Энэ гэрээний 1.2-р зүйлд дурьдсан үйлчилгээнүүдээс хэрэглэгчийн сонгосон үйлчилгээг Үйлчилгээ үзүүлэгч талаас шалтгаалах болон техникийн доголдолгүй, найдвартай ажиллагаагаар хангаж үйлчлэх үүрэг хүлээнэ.

2.1.2 Грийн софт ХХК нь хэрэглэгчдэд үйлчилгээний тусламж зөвлөгөө өгөх зорилгоор үйлчилгээтэй холбоотой гарсан асуудлыг инженер техникийн ажилтнууд support@greensoft.mn имэйл хаягаар болон 7710-1251 харилцах утсаар ажлын өдрүүдэд цаг алдалгүй оновчтой шийдвэрлэж, үйлчилгээний чанараа тасралтгүй сайжруулан ажиллах үүрэг хүлээнэ.

2.1.3 Грийн софт ХХК нь өөрийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээнийхээ аюулгүй байдал, нууцлалын хамгаалалтыг олон улсын аюулгүй байдлын стандартад тулгуурлан шийдвэрлэж, засаж сайжруулахын тулд үйлчилгээний хэвийн үйл ажиллагаагаар хангах үүрэг хүлээж ажиллана.

2.1.4 Грийн софт ХХК -нь өөрийн 1.2-д дурьдсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээний нөхцөлд нэмэлт өөрчлөлт, сайжруулалт болон техникийн шинэчлэлийг хэрэглэгчдэд урьдчилан зарлан мэдэгдэлгүйгээр хийх эрхтэй.

2.1.5 Грийн софт ХХК нь бүтээгдэхүүн үйлчилгээний нөхцөл, үнэ тарифт өөрчлөлт оруулах эрхтэй бөгөөд энэ тухай хэрэглэгчийн бүртгэлтэй үндсэн имэйл хаягаар болон вэб сайтаар дамжуулан мэдэгдэж, заагдсан хугацаанаас эхлэн шинэ өөрчлөлт, үнэ тарифийг мөрдөж эхэлнэ.

2.1.6 Грийн софт ХХК нь өөрийн хэрэглэгч болох хувь хүн, албан байгууллагын ажилтан, харилцагч хариуцсан мэргэжилтэнд нууцлал аюулгүй байдлын зөвлөмж өгөх болон хэрэглэгчийн журмын үүргийг биелүүлэхийг шаардах эрхтэй.

2.1.6.1 Хэрвээ Грийн софт ХХК -с шалтгаалахгүйгээр хэрэглэгчийн буруутай үйл ажиллагаанаас шалтгаалан тухайн хэрэглэгчид хамаарах нууцлал алдагдах, програмын вирус, хуурамч имэйл болон холбоосоор дамжуулан халдлагад өртөх, хөрөнгө санхүүгийн алдагдал хүлээх зэрэг сэжигтэй үйлдэл илэрмэгц нэн дариу хэрэглэгч талд мэдэгдэн шаардлагатай арга хэмжээг авахуулах талаар зөвлөж шийдвэрлүүлэх алхмыг авна.

2.1.6.2 Дээрх 2.1.6.1 -д дурьдсан урьдчилсан тооцох боломжгүй аюулгүй байдлын тохиолдолд зөвлөмж хэрэглэгчид хүргээгүй, хүргэсэн ч хугацаа хоцорсон, аюулгүй байдлын шийдэл нь сүүлд гарсан, эсвэл Грийн софт ХХК -с хамаарахгүй гадаад орчинд хэрэглэгчийн буруутай үйлдлээс шалтгаалсан аливаа бусад тохиолдлоор хэрэглэгчид урьдчилан мэдэгдээгүйгээс шалтгаалах,мөн хэрэглэгч нь хуурамч имэйл холбоос ашигласан, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний ашиглалтын нууцлал хамгаалалтаа бусдад алдсан зэргээс шалтгаалан хөрөнгө болон санхүүгийн алдагдалд хүрэх, нэр хүнд, албан тушаалын эрсдэлд орж хохирох зэрэгт Грийн софт ХХК нь хариуцлага хүлээхгүй болохыг хэрэглэгч хүлээн зөвшөөрнө.

2.1.7 Хэрэглэгчийн буруутай үйл ажиллагаанаас хамааран Грийн софт  ХХК -с олгогдсон бүтээгдэхүүн үйлчилгээг удирдах эрхийг ашиглах явцдаа санаатай болон санамсаргүй тохиолдлоор бүтээгдэхүүнийг устгах эсвэл нууцлал хамгаалалтаа бусдад алдах нөхцөлд Грийн софт  ХХК нь хариуцлага хүлээхгүй.

2.1.8 Грийн софт ХХК нь хэрэглэгчийн сонгосон бүтээгдэхүүн үйлчилгээ(нүүд)-ийн дуусах огноо, үйлчилгээний сунгалтын болон төлбөрийн нэхэмжлэл, бусад албан ёсны сануулга мэдээллүүдийг зөвхөн тухайн хэрэглэгчийн бүртгүүлсэн имэйл хаягаар илгээх болно. 
Жич: энэхүү имэйл хаяг нь тухайн хэрэглэгчтэй харилцах үндсэн эзэмшигчийн хаяг гэж үзнэ.

2.1.9 Грийн софт ХХК нь хэрэглэгч нэг бүрт тэгш эрхтэй хандах ба аливаа хэлбэрээр шашин шүтлэг, арьс өнгө, нийгмийн гарал үүсэл зэргээр ялгаварлан гадуурхахгүй бүгдэд тэгш эрхтэй, хэн түрүүлж бүртгүүлж төлбөрөө урьдчилан төлсөн нь тухайн төлбөрийн хугацаандаа бүтээгдэхүүн үйлчилгээг эзэмших эрхтэй байна. Жич: хэрэглэгчийн сонгосон бүтээгдэхүүн үйлчилгээ нь өмчлөх эрхгүй бөгөөд зөвхөн төлбөр төлсөн хугацаандаа эзэмших эрхтэй байна.

3.ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

3.1 Хэрэглэгч дараах эрх, үүргийг хүлээнэ. Үүнд.

3.2 Хэрэглэгч нь Грийн софт ХХК -н бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн хэм хэмжээнд, Интернетийн нийтлэг стандарт, домэйн нэрийн бүртгэлийн журам, үйлчилгээний журмын хүрээнд болон Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль дүрмийн хүрээнд ашиглана.

3.3 Хэрэглэгч нь Грийн софт ХХК -с өөрийн сонгосон бүтээгдэхүүн үйлчилгээний өмчлөгч биш болно. Хэрэглэгчийн сонгосон бүтээгдэхүүн үйлчилгээ нь жил бүр урьдчилсан төлбөр төлж сунгалт хийгдэх байдлаар явагдах бөгөөд тухайн үйлчилгээний төлбөрийг төлснөөр үйлчилгээг гэрээний хугацаанд л ашиглах эрхтэй болдог үйлчилгээ юм.

3.4 Хэрэглэгч нь Грийн софт ХХК - д үйлчилгээний мэдээллээ солиулах нөхцөлд хувь хүн бол бүртгэлтэй имэйл хаягаасаа иргэний үнэмлэхийн хуулбар бүхий имэйлийг илгээнэ. Хэрвээ төрийн байгууллага, хувийн компани бол захирлын гарын үсэг, тамга тэмдэгтэй албан хүсэлтээ имэйлээр илгээж, эх хувийг нь үйлчилгээний төвд хүргүүлнэ.

3.5 Хэрэглэгч нь Грийн софт ХХК -с өөрийн сонгосон бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаарх мэдээлэл, тусламж заавар зөвлөгөө, бүтээгдэхүүн ашиглалтын талаар туслалцаа авах эрхтэй.

3.5.1 Хэрэглэгч нь өөрийгөө батлах, гэрчлэх үнэн зөв мэдээллээр хангах үүрэгтэй.

3.5.2 Хэрэглэгч нь бүтээгдэхүүн үйлчилгээг ашиглахдаа Монгол улсын хууль тогтоомжийн хүрээнд, аливаа гуравдагч этгээдийн хууль ёсны эрхийг зөрчихгүй байх, бусад журамд заагдсан хууль бус үйл ажиллагаа явуулахгүй байх, нийгмийн хэм хэмжээг сахин ашиглах үүрэгтэй болно.

3.5.3 Хэрэглэгчийн буруутай үйл ажиллагаанаас болж гарсан хохирол, учирсан санхүүгийн зардал, хөрөнгө мөнгөний асуудлаа хууль зүйн шийдвэр гаргах эрх бүхий байгууллагаар шийдвэрлүүлэх ба ямар ч тохиолдолд Грийн софт ХХК -с холбогдогчоор татан оролцуулахгүй байхыг хүлээн зөвшөөрнө.

3.6 Хэрвээ тухайн үйлчилгээ бүтээгдэхүүн нь өөрийн бүртгэлийн журам болон гэрээтэй бол түүнтэй танилцаж хүлээн зөвшөөрнө. (Үйлчилгээний журмыг https://greensoft.mn/terms-of-service холбоосоор танилцана).

3.7 Хэрэглэгч нь өөрийн сонгосон бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хугацаа дуусахаас 15-30 хоногийн өмнө үйлчилгээгээ сунгах талаар мэдээлэл болон төлбөрийн нэхэмжлэлийг имэйлээр авснаар үйлчилгээний албан ёсны сунгалтын мэдэгдэл, нэхэмжлэлийг хүлээн авсанд тооцно. Жич: Чат, утсаар, SMS-р эсвэл бусад хэлбэрээр мэдэгдэл хүлээн авсан бол тэр нь зөвхөн албан бус нэмэлт мэдэгдэл болно.

3.8 Хэрэглэгч нь имэйлээр үйлчилгээний төлбөрийн мэдэгдэл авсан ч бүтээгдэхүүн үйлчилгээний төлбөрөө хугацаандаа төлөөгүй тохиолдолд тухайн үйлчилгээний хугацаа дуусмагц тухайн үйлчилгээ нь дангаараа болон домэйн нэрийн үйлчилгээтэй холбоотой байхаас үл хамаарах бүх үйлчилгээ түр зогсож мөн цуцлагдана. Цуцлагдсан тохиолдолд тухайн дан болон бүх бүтээгдэхүүн үйлчилгээний доторх контент агууламж, зураг дуу дүрс, имэйлийн архив, текстэн мэдээллүүд нь эргэж сэргээгдэхгүйгээр устгагдах, үүнээс гарах хохирлыг хэрэглэгч дангаараа хариуцна.

3.9 “Вэб байршуулах” үйлчилгээ болон “Бизнес Имэйл” үйлчилгээг шинээр авсан тохиолдолд 3 хоногийн дотор үйлчилгээгээ цуцалж төлбөрөө 100% буцаан авах эрхтэй. Энэ заалт нь үйлчилгээний сунгалт хийгдсэн бүтээгдэхүүнд хамаарахгүй.

3.10. Хэрэглэгч "Үйлчилгээний ерөнхий нөхцөлтэй танилцаж зөвшөөрснөөр дагаж мөрдөх үүрэг хүлээнэ.

4. НУУЦЫГ ХАДГАЛАХ

4.1 Талууд гэрээг байгуулсантай холбоотой болон гэрээг хэрэгжүүлэх явцад шууд болон шууд бусаар олж мэдсэн байгууллага, хувийн нууцад хамааралтай  (техник, санхүү, бизнесийн нууц гэх мэт) аливаа мэдээ, мэдээллийг бусдад аман болон бичгэн хэлбэрээр задруулахгүй байх үүргийг хугацаагүй хүлээнэ.

4.2 Үйлчилгээ үзүүлэгч болон хэрэглэгчийн нууцын гэрээтэй ажилтан буюу эрх бүхий хүмүүс талуудын хооронд шилжүүлэн өгсөн нууцын чанартай мэдээлэл, баримт бичигтэй танилцана.

5. ТӨЛБӨР, ТООЦООНЫ ЖУРАМ

5.1 Хэрэглэгч бүртгэлтэй албан ёсны имэйл хаягаараа үйлчилгээний нэхэмжлэл хүлээн авснаас хойш ажлын 3 хоногт багтаан төлбөрийг нэхэмжлэлийн дагуу төлж барагдуулна.

5.2 Төлбөр төлөөгүйгээс хэрэглэгчийн сонгосон бүтээгдэхүүн үйлчилгээ нь дангаараа болон бүгд түр хугацаагаар эсвэл бүр мөсөн зогсох нь нэгэнт худалдан авсан үйлчилгээний төлбөрөөс чөлөөлөх шалтгаан болохгүй.

5.3 Хэрэглэгч нь нэхэмжлэлийн дагуу төлбөрийг төлөхдөө банкны шилжүүлгээр дамжуулан эсвэл бэлнээр үйлчилгээний зааланд ирж төлж болно.

5.4 Хэрэглэгч нь банкны шилжүүлгээр дамжуулан үйлчилгээний төлбөр төлж байгаа тохиолдолд гүйлгээний утга дээр домэйн нэр, нэхэмжлэлийн дугаар болон компанийн регистерийн дугаарыг заавал бичсэн байна. Гүйлгээний утга тодорхойгүйгээс шалтгаалан гарах эрсдэлд Грийн софт ХХК хариуцлага хүлээхгүй.

6.ХАРИУЦЛАГА

6.1 Грийн софт ХХК болон хэрэглэгч нар энэхүү журмаар хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй бол хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээнэ.

6.2 Үйлчилгээ үзүүлэгчийн хийсэн системд Хэрэглэгчээс үл хамаарах ямар нэг доголдол илэрвэл Үйлчилгээ үзүүлэгч тал доголдлыг өөрийн зардлаар арилгах үүрэг хүлээнэ.

7. МАРГААНЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ

7.1 Үйлчилгээний журам болон гэрээтэй холбоотой асуудлаар маргаан гарвал талууд хэлэлцээний журмаар шийдвэрлэх бүхий л арга хэмжээг авна. Хэрэв асуудлыг харилцан тохиролцох замаар шийдвэрлэж чадахгүйд хүрвэл шүүх эрх бүхий байгууллагад хандаж шийдвэрлүүлнэ.

8. ДАВТАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ

8.1 Давагдашгүй хүчин зүйлийн нөлөөгөөр Грийн софт ХХК нь энэхүү журмаар хүлээсэн үүргээ биелүүлэх боломжгүй техник технологийн саатал учирсан тохиолдолд гэрээний үйлчлэх хугацааг тухайн нөхцөл байдлыг арилгах хүртэл хойшлуулж болно.

9. БУСАД

9.1 Энэхүү журам цаасан хэлбэрээр гэрээнд талууд гарын үсэг зурж баталгаажуулах, системд нэвтэрч орох, төлбөр төлөгдсөнөөр хүчин төгөлдөр болно.

9.2 Онлайн орчинд журмыг зөвшөөрсөн тохиолдолд энэ журмыг хэвлэж авч хүчин төгөлдөр гэрээтэй дүйцүүлэн ашиглаж болно.

9.2.1 Хэрвээ онлайн орчинд “Би дараах үйлчилгээний гэрээг хүлээн зөвшөөрч байна” сонголтийг идэвхжүүлээгүй тохиолдолд Грийн софт ХХК -р үйлчлүүлэхгүй байх бүрэн эрх нь нээлттэй бөгөөд энэ журмыг хүчингүйд тооцож сонгосон үйлчилгээ цуцлагдана.

9.2.2 Харин оффиссоор ирж үйлчлүүлсэн тохиолдолд цаасан гэрээг тус бүр нэг хувийг хадгална.

9.3 Үйлчилгээ үзүүлэгч нь онлайн, буухиа шуудангаар болон дор дурдсан хаягаар хүсэлт, мэдэгдлийг хүлээн авна.

Үйлчилгээ үзүүлэгчийн хаяг:

Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө 14210, TG төв 505 тоот Улаанбаатар хот. Монгол улc (1-р төрөх эмнэлэгийн хажууд)

Вэб сайт: www.greensoft.mn

Утас: 7710-1251


Өөрчилсөн: 2019/07/26
Үүсгэсэн: 2011/01/21

Домэйн нэрийн бүртгэлийн журам

1. ЖУРМЫН ТУХАЙ

1.1 Домэйн нэр бүртгэх, сунгах, түдгэлзүүлэх, цуцлах, дамжуулах, шилжүүлэх болон домэйн нэрийн маргаантай холбогдох үйлдлүүд нь домэйн нэр бүртгэгч, ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), Монгол улсын холбогдох хууль, тогтоомж, журмын хүрээнд хийгдэнэ.

1.2 Энэхүү журам нь ICANN-ын стандарт, журамд захирагдана.

2. ДОМЭЙН НЭРИЙН БҮРТГЭЛИЙН ЗАРЧИМ

2.1 Домэйн нэр бүртгэх үйлчилгээ нь бүгдэд нээлттэй бөгөөд бүртгүүлэгч бүр тэгш эрхтэй ба эхэлж төлбөрөө төлж-баталгаажуулсан нь эхэлж бүртгүүлэх зарчмаар явагдана.

3. ДОМЭЙН НЭРИЙН СОНГОЛТ

3.1 Домэйн нэр нь А-Z, a-z англи цагаан толгойн үсэг, 0-9 тоо болон зураас (“-”) тэмдэгтүүдээс бүрдсэн байна.

3.2 Домэйн нэр нь 3-63 тэмдэгтийн урттай байна.

3.3 Нэрийн хамгийн эхний ба сүүлийн тэмдэгт нь үсэг эсвэл тоо байх ёстой.

3.4 Нэгэнт cонгож, бүртгүүлсэн домэйн нэрийг 72 цагийн дотор нэмэлт төлбөртэйгээр өөрчлөх боломжтой. 72 цагаас илүү хугацаа өнгөрвөл өөрчлөх боломжгүй.

3.5 Бүртгэгч нь домэйн нэрийг идэвхтэй (онлайнд ажиллах), идэвхгүй (нөөцлөгдсөн) гэсэн хоёр төлвөөр бүртгэнэ.

4. ИТГЭМЖЛЭГДСЭН БҮРТГЭГЧ

4.1 Итгэмжлэгдсэн бүртгэгч буюу Ресэллэр гэдэг нь домэйн нэрийг бүртгэх эрхийг олж авсан бүртгэгчийг хэлнэ.

5. БҮРТГЭЛИЙН ТӨЛБӨР

5.1 Итгэмжлэгдсэн бүртгэгчээр дамжуулан бүртгэлийн хүсэлт гаргасан тохиолдолд бүртгүүлэгч нь Итгэмжлэгдсэн бүртгэгчид төлбөрийг төлнө.

5.2 Итгэмжлэгдсэн бүртгэгч нь бүртгэлийн хүсэлтийг баталгаажуулж, зохих журмын дагуу төлбөр төлсөн үеэс эхлэн бүртгэлийг идэвхжүүлнэ.

5.3 Бүртгэлийн төлбөр буцааж олгогдохгүй, төлсөн төлбөрт дүйцэх хугацаанд энэхүү гэрээнд нийцүүлэн, домэйн нэрээ ашиглана.

6. СУНГАЛТ

6.1 Бүртгүүлэгч нь домэйн нэрийн хүчинтэй хугацаа дуусахаас өмнө домэйн нэрийн хугацааг сунгах эрхтэй.

7. БҮРТГҮҮЛЭГЧИЙН ШААРДЛАГА

7.1 Бүртгүүлэгч нь доорхи шаардлагыг хангасан байна:

7.1.1 Монгол Улсын 18 нас хүрсэн иргэн;

7.1.2 Монгол Улсын хуулийн этгээд, хуулийн этгээдийн эрхгүй байгууллага;

7.1.3 Гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани;

8. ДОМЭЙН НЭР БҮРТГҮҮЛЭГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

8.1 Бүртгэгч нь бүртгүүлэгчийн хэрэглэгчийн системд оруулсан хаягаар нь бүртгэнэ. Бүртгүүлэгч нь онлайнаар болон өөрийн биеээр ирж бүртгүүлэхдээ доорхи мэдээллийг үнэн зөв өгөх үүрэгтэй:

8.1.1 овог, нэр;

8.1.2 төрсөн он, сар, өдөр (нийтэд ил харагдахгүй);

8.1.3 регистрийн дугаар (нийтэд ил харагдахгүй);

8.1.4 оршин суугаа хаяг:

8.1.5 шуудангийн хаяг;

8.1.6 телефон утас, факсын дугаар;

8.1.7 имэйл хаяг;

8.1.8 Бүртгүүлэгч бусдыг /хувь хүн, хуулийн этгээдийг/ төлөөлж буйгаа мэдэгдэх үүрэгтэй;

8.1.9 Бүртгүүлэгчийн албан ёсны утас, факсын дугаар (улсын код, бүсийн код, тохирох өргөтгөлийг агуулах ёстой);

8.2 Байгууллагын хэрэглэгч нь домэйн нэрийн үйлчилгээний гэрээг байгуулахдаа бүртгэгчид дараах мэдээллийг бүрдүүлж өгнө:

8.2.1 Байгууллагын нэр;

8.2.2 Захирлын овог, нэр;

8.2.3 Байгууллагын албан ёсны хаяг, байршил;

8.2.4 Байгуулагын улсын бүртгэлийн дугаар;

8.2.5 Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар (шаардлагатай тохиолдолд);

8.2.6 Утас, факсын дугаар;

8.2.7 Имэйл хаяг;

8.2.8 Монгол Улс дахь гадаадын хуулийн этгээдийн бие даасан салбарыг магадлан итгэмжлэлийг баталгаажуулсан баримт бичгийн хуулбар (шаардлагатай тохиолдолд);

9. БҮРТГЭХЭЭС ТАТГАЛЗАХ

9.1 Бүртгүүлэгч нь үйлчилгээний явцад 8 дугаар зүйлд заасан мэдээллүүдэд орсон өөрчлөлтүүдийг Бүртгэгчид нэн даруй мэдээлэх үүрэгтэй. Хэрэв бүртгэгч нь бүртгүүлэгчийн мэдээлэл худал эсвэл алдаатай байх нөхцөлд бүртгүүлэгчид урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр тухайн домэйн нэрийг бүртгэхээс татгалзах, түдгэлзүүлэх, цуцлах эрхтэй ба энэ нөхцөлд бүртгэлийн төлбөрийг буцаан олгохгүй.

9.2 Бусад этгээдэд холбогдох домэйн нэртэй адил төстэй хүсэлтийг бүртгүүлэгч гарган бүртгүүлсэнээс бусдын эрх ашгыг хохироосон нь хожим мэдэгдсэн;

9.3 Урьд өмнө бүртгэгч адил төстэй домэйн нэрийг бүртгэхээс татгалзаж байсан;

10. БҮРТГЭЛИЙН ХУГАЦАА

10.1 Бүх домэйн нэр тодорхой хугацаатай бүртгэгдэнэ. Бүртгэлийн хугацаа нь доод тал нь 1 жил, дээд тал нь 10 жил хүртэл байна.

10.2 Домэйн нэрийн үйлчилгээ нь төлбөр төлсөн хугацаагаар тодорхойлогдоно.

10.3 Бүртгүүлэгч нь домэйн нэрийн хүчинтэй хугацаа дуусахаас өмнө хугацаанд нь төлбөрөө төлөөгүй тохиолдолд тухайн Бүртгүүлэгчийн зүгээс уг домэйн нэрийг өөр бүртгүүлэгч бүртгүүлэхийг хүлээн зөвшөөрнө.

11. ТӨЛБӨР

11.1 Бүртгүүлэгч нь домэйн нэр ашиглах үйлчилгээний төлбөрийг бүртгэгч, эсвэл итгэмжлэгдсэн бүртгэгчид төлнө.

11.2 Домэйн нэр ашиглах үйлчилгээний төлбөрийг 1-10 жилээр тооцох ба нэг жилийн үйлчилгээний төлбөрийг домэйн нэрийн үнийн санал-аас харна уу.

11.3 Устсан бөгөөд дахин ашиглалтанд ороогүй байгаа домэйн нэрийг сэргээн, хугацааг сунгахад домэйн нэрийн жилийн сунгалтын төлбөрөөс гадна сэргээлтийн төлбөрийг төлнө. Сэргээгдэх хугацаа /Redemption Period/ нь уг домэйн нэр устсанаас хойш 30 хоногийн хугацаанд байдаг.

12. ГЭРЭЭ, ЖУРАМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ

12.1 Бүртгэгч нь домэйн нэр бүртгэлийн гэрээ, журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах эрхтэй бөгөөд шинэчлэгдэн өөрчлөгдсөн гэрээ, журам нь вэбэд илгээгдсэн өдрөөс эхлэн хуанлын 10 хоногийн дараа хүчин төгөлдөр болно. Бүртгүүлэгч нь домэйн нэр бүртгэх гэрээ, журмын өөрчлөлт, шинэчлэлтийг бүртгэгчийн http://greensoft.mn/domain-policy хуудаснас цаг алдалгүй уншиж танилцаж байх үүрэгтэй.

12.2 Хэрэв бүртгүүлэгч нь домэйн нэрийн бүртгэлийн гэрээ, журмуудын өөрчлөлтийг эс 12.1-д заасан хугацааны дотор хариуг бичгээр мэдэгдээгүй бол гэрээ, журмын өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрсөнд тооцно.

13. НУУЦЛАЛ

13.1 Домэйн нэр эзэмшигч нь хувийн мэдээллээ нууцлалын бодлогын хүрээнд интернэт дэх олон нийтэд нээлттэй WHOIS (whois.com) мэдээллийн санд байрлуулахыг зөвшөөрнө. Нээлттэй болгох зорилго нь зөвхөн Интернет домэйн нэрийн системтэй холбоотой асуудлыг шийдвэрлэхэд оршино.

Тусламж үйлчилгээний журам

1.1 Хэрэглэгч нь үйлчилгээний чанарын талаарх санал, хүсэлт, гомдлоо албан ёсоор гаргаж түүнийг шийдвэрлүүлэх эрхтэй.

1.2 Ажлын цар хүрээнд анхнаасаа багтаагүй, хэрэглэгчийн хэрэглээний явцад шинээр гарч ирсэн нэмэлт ажлуудыг Үйлчилгээ үзүүлэгч хэрэглэгчид харилцан тохиролцон төлбөртэй хийж гүйцэтгэнэ. 

1.3 Баталгаат хугацааны хүрээнд Үйлчилгээ үзүүлэгч талаас системийн аюулгүй найдвартай, тогтмол ажиллагаа, шинэчлэлт сайжруулалт, системийг ашиглахтай холбоотой зөвлөгөө, зарим нэг тодорхой заасан тусламжийг Хэрэглэгч талд үнэ төлбөргүй үзүүлнэ. 

1.4 Хэрэглэгч нь  Үйлчилгээ үзүүлэгч талын “Санал хүсэлт, гомдол шийдвэрлэх систем”-д нэвтэрч шинэ тусламжийн хүсэлт нээж  өөрт тулгарсан асуудлыг ойлгомжтой товч шивж оруулах ба Үйлчилгээ үзүүлэгч тал ажлын 3 цагийн дотор хариу өгөх үүрэгтэй. Хүсэлт илгээх хаяг нь https://market.greensoft.mn/submitticket.php байна. (өөрийн үйлчилгээ авсан эрхээрээ нэвтэрч орох)

1.5 Хэрэглэгчээс ирсэн аливаа хүсэлтийг албан ёсоор хүлээж авах нөхцөл нь дээрх програм болон support@greensoft.mn байх ба биечлэн уулзахаас бусад тохиолдолд ирүүлсэн хүсэлтийг (утсаар, чатаар, сошиал хаягаар)  заавал и-мэйл- ээр баталгаажуулж илгээнэ. 

1.6 Хэрэглэгч талаас вэб сайтыг хариуцан ажиллаж буй албан тушаалтны буруугаас болж вэб сайтад гарсан үйл ажиллагааны доголдлыг баталгаат хугацааны засвар өөрчлөлтөнд оруулахгүй.

1.7 Үйлчилгээ үзүүлэгч тал нь Хэрэглэгч талд заавар өгөх байдлаар туслах бөгөөд сонгосон багцад зааснаас өөрөөр  аливаа нэмэлт агуулгыг хэрэглэгчийн өмнөөс оруулж өгөх үүрэг хүлээхгүй.

1.8 Үйлчилгээ үзүүлэгч тал гэрээний хугацаа дууссан тохиолдолд гэрээг сунгах хүртэл аливаа тусламж үйлчилгээг үнэ төлбөргүй үзүүлэх үүрэг хүлээхгүй.

1.9 Вэб сайт удирдах админ болон мэдээ, нийтлэл оруулах хүмүүс эхний сургалтанд үнэ төлбөргүй хамрагдах эрхтэй байна.

2.0 Хэрэв цахим хуудас удирдах админ солигдвол дараагийн админд сургалтыг дахин авах боломжтой. Ингэхдээ хэдэн цагийн сургалт авахаас шалтгаалан төлбөр тооцогдоно. 

2.1 Сургалт нь таны вэб сайтын цар хүрээнээс хамааран 1 цагаас 2 цаг хүртэл үргэлжилнэ. Цагийн төлбөр нь 50,000₮ байна.

Агуулга хүлээн авах журам

Энэхүү журмаар гэрээнд заагдсан ажил үйлчилгээний материал хүлээн авах процесс, Хэрэглэгч болон Үйлчилгээ үзүүлэгч хоёр талын харилцаа холбоог зохицуулна.

1.1 Хэрэглэгч нь вэб сайтад орох материалыг Үйлчилгээ үзүүлэгч талын өгсөн форматын дагуу бэлдэх үүрэгтэй. Материал илгээхдээ дараах зүйлсийг хориглоно. Үүнд:

 • Илүү файл илгээх / 100 зураг илгээж эндээс 5-г нь сонго гэх мэт
 • Нэг файлд бүх агуулгыг багтаах / Бидний тухай, үйлчилгээ гэх мэт бүх цэсний мэдээллийг нэг WORD файлд оруулахгүй байх
 • Шаардлага хангахгүй зураг / Вэбийн мэдээлэл дунд орох зураг нь дор хаяж 600px-ээс өргөн байх
 • Вэб сайтад орох зургийн файлыг WORD файл дунд хийхгүй байх / жишээ нь бидний тухай гэсэн хуудасны мэдээлэл нь дундаа зурагтай байна гэж үзвэл WORD файл дээр текст зөвхөн текст нь байна. Зургийг тусдаа илгээх шаардлагатай. 
 • Видео файл илгээхгүй байх / Хэрвээ та видео оруулах бол өөрийн Youtube суваг дээр байршуулаад зөвхөн линкийг нь илгээнэ үү

1.2 Хэрэглэгч талын агуулга бэлтгэхтэй холбоотой хугацааг ажил гүйцэтгэх хугацаанд тооцож оруулахгүй ба агуулга бэлтгэх хугацаанаас болж ажил хойшилсонтой холбоотой аливаа хохирлыг Үйлчилгээ үзүүлэгч тал хүлээхгүй болно. 

1.3 Цахим хуудасны нүүр хуудасны дизайныг (header, footer, дотоод агуулгын бүтэц) талууд хамтран сууж батлан, гэрээнд хавсаргана.

1.4 Хамтран сууж баталсан дизайныг өөрчилвөл гэрээний үнийн дүнгийн 20%-г нэмж төлөх үүрэгтэй. 

1.5 Үйлчилгээ үзүүлэгч тал Хэрэглэгчийн бэлтгэсэн мэдээллийг 1 удаа үнэгүй оруулж өгнө /10 хүртэл хуудас, цэс, бүтээгдэхүүн/.

1.6 Үйлчилгээ үзүүлэгч тал агуулгын чанарт зөвлөгөө өгч болох бөгөөд агуулгын үнэн зөв эсэх, үг үсгийн алдааг Хэрэглэгч тал бүрэн хариуцна.

1.7 Хэрэглэгч тал вэб хуудсаа олон хэл (англи, орос, хятад, япон гэх мэт) дээр хийлгэх бол орчуулга болон системд шивж оруулах ажлаа бүрэн хариуцна.

1.8 Вэб сайтад орох зураг, видео материал нь өндөр чанартай байх ёстой бөгөөд заасан шаардлагад нийцээгүйн улмаас гарах график дизайны алдааг Хэрэглэгч тал бүрэн хариуцна.

1.9 Эх бэлтгэх ажлыг Үйлчилгээ үзүүлэгч тал хариуцахгүй болно. Үүнд:

 • Цаасан материалаас шивж файл болгох
 • Photoshop дээр зураг засах
 • Постер дизайн хийх
 • Зураг авах болон хайж олох

2. Хэрэглэгч тал вэб сайттай холбоотой агуулгыг projects@greensoft.mn хаяг руу илгээнэ. 

2.1 Их хэмжээний файл илгээж байгаа тохиолдолд wondeshare, wetransfer зэрэг сайтуудыг ашиглаж файлаа илгээнэ. 

2.2 Флашаар авчирч өгсөн файл нээгдэхгүй байх, алдаа заах тохиолдолд үйлчилгээ үзүүлэгч түүнийг хариуцахгүй. 

2.3 Хэрэглэгч талаас ирүүлсэн зураг зохиогчийн эрхийг хөндөх тохиолдолд гүйцэтгэгч тал түүнийг оруулахгүй байж болно. Тухайн зургийг оруулснаас гарах аливаа нэг эрсдэл нь Грийн софт ХХК-д хамаарахгүй болохыг хүлээн зөвшөөрнө. 

 

Бизнес и-мэйлийн үйлчилгээ

1. ЕРӨНХИЙ

1.1 Бизнес и-мэйл бүртгэх, сунгах, түдгэлзүүлэх, цуцлах, дамжуулах, шилжүүлэх болон бизнес и-мэйлийн нэрийн маргаантай холбогдох үйлдлүүд нь GOOGLE, YANDEX, ZOHO болон Монгол улсын холбогдох хууль, тогтоомж, журмын хүрээнд хийгдэнэ.

1.2 Энэхүү журам нь GOOGLE, YANDEX, ZOHO-ын стандарт, журамд захирагдана.

2. БИЗНЕС И-МЭЙЛ БҮРТГЭЛИЙН ЗАРЧИМ

2.1 GOOGLE GSuite үйлчилгээг зөвхөн албан ёсны ХХК ашиглах боломжтой.
2.2 ZOHO, YANDEX Бизнес и-мэйлийн үйлчилгээг зөвхөн ГРИЙН СОФТ ХХК -с домайн нэрийн үйлчилгээг авсан хэрэглэгч ашиглах боломжтой.
2.3 Үйлчилгээ үзүүлэгч нь домайн нэрийн DNS болон NS- ийг зөвхөн өөрийн nameserver-т байршуулж үйлчилгээг үзүүлэх боломжтой байна.

3. БҮРТГҮҮЛЭГЧИЙН ШААРДЛАГА

3.1 Бүртгүүлэгч нь доорхи шаардлагыг хангасан байна:
3.2 MN болон COM домайн нэрийг худалдан авсан байх;
3.3 Монгол Улсын 18 нас хүрсэн иргэн;
3.4 Монгол Улсын хуулийн этгээд, хуулийн этгээдийн эрхгүй байгууллага;
3.5 Гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани;

4.ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

4.1 Үйлчилгээ үзүүлэгч нь бизнес мэйлийн найдвартай ажиллагааг хангах үүрэг хүлээнэ.
4.2 Жилийн хураамжийн төлбөр нь инфляцаас хамаарч тодорхой хэмжээгээр өсч болох ба үнэ өсөх талаар 6 сарын өмнө мэдэгдэнэ. 
4.3 Үйлчилгээ үзүүлэгч нь хэрэглэгч талын мэдээллийн технологийн мэргэжилтэнд системийн шийдэл, ашиглаж буй технологийн талаар нарийн мэдээлэл өгөхгүй байх эрхтэй байна.

5. ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

5.1 Домайн нэрийн DNS болон Record- ийн өөрчлөлтөөс хамаарсан доголдлыг Хэрэглэгч тал бүрэн хариуцна. Энэ төрлийн доголдлыг Үйлчилгээ үзүүлэгч тал хариуцахгүй.
5.2 Хэрэглэгч нь өөрийн системд нэвтрэх нэр, нууц үгээ бусдад алдахгүй байх үүрэгтэй.

6. НУУЦ ХАДГАЛАХ, ЗОХИОГЧИЙН ЭРХ

6.1 Талууд энэхүү үйлчилгээг эхлүүлсэнтэй холбоотой болон хэрэгжүүлэх явцад шууд болон шууд бусаар олж мэдсэн байгууллага, хувийн нууцад хамааралтай  (техник, санхүү, бизнесийн нууц гэх мэт) аливаа мэдээ, мэдээллийг бусдад аман болон бичгэн хэлбэрээр задруулахгүй байх үүргийг хугацаагүй хүлээнэ.

 

Өөрчилсөн: 2019/07/26
Үүсгэсэн: 2011/01/21

 

Үндсэн бүтээгдэхүүн

Та бизнесээ онлайн орчинд байршуулахаар шийдсэн үү? Тэгвэл бид танд туслая.

Вэб сайт

Мэргэжлийн хүний тусламжгүй вэб сайт бүтээх систем

Мессеж Маркетинг

Хэзээ ч хаанаас ч өөрийн хүссэн хүмүүс рүү илгээх боломжтой

Онлайн нэхэмжлэл

Та нэхэмжлэхээ хэвлээд сканердаж илгээсээр л байна уу

Вэб байршуулах

Бизнесийн танилцуулга сайтад хамгийн зөв сонголт

Facebook chatbot

Ирээдүйд эхнэр, нөхрөөсөө илүүтэйгээр боттой ярилцана

Сургалт

Та өөртөө оюуны хөрөнгө оруулалт хийгээрэй